Zapotrzebowanie na transport w gospodarce jest bardzo duże. Transport ma duże znaczenie, które związane jest przede wszystkim z przewozem osób i towarów. Wraz z rozwojem gospodarki i systemu społecznego wykształciła się konieczność rozbudowania systemu transportowego.

System transportowy co to jest? Jakie ma znaczenie dla gospodarki?

System transportowy jest zbiorem elementów i relacji, które przetwarzają strumień ładunków i pasażerów. W ekonomii transport to czynności, które mają na celu przemieszczenie materiałów oraz ludzi, a także innych dodatkowych usług, po zapłaceniu za wykonanie tych czynności.

System transportowy jest ważny dla gospodarki, w szczególności od strony klienta oraz wykonawcy usług. System może wykorzystywać dobra innych sfer gospodarczych lub sam dostarczać usługi do tych stref, czy brać czynny udział w przemieszczaniu się ładunków i osób. W praktyce można wyróżnić trzy podstawowe funkcje systemu transportowego w gospodarce:

– produkcyjną, dzięki której zaspokajane są potrzeby w sferze produkcji,
– konsumpcyjną, która zaspakajają pragnienia klientów,
– integracyjną, która przyczynia się do współpracy kraju lub poszczególnych obszarów.

Jakie są odmiany procesów transportowych?

System transportowy to zespół szczególnych działań, które oddziałują na siebie, pojawiają się po sobie w specjalnym porządku w czasie, a ich cel to dostarczenie materiałów z procesu wytwarzania do procesów spożycia i osób z miejsca wyjściowego do miejsca docelowego. Głównymi odmianami procesów transportowych są:

– PTŁ łamany – w wyniku tego procesu materiały z procesu wytwarzania do procesu spożycia oraz osoby z miejsca początkowego do miejsca docelowego przewożone są za pomocą dwóch lub więcej pojazdów jednego działu transportowego,
– PTB bezpośredni – materiały przewożone są za pomocą jednego pojazdu jednego działu systemu transportowego,
– PTK kombinowany – materiały z procesu przewożone są za pomocą dwóch lub więcej pojazdów dwóch, lub więcej działów systemu transportowego.

Dlaczego jest tak duże zapotrzebowanie na transport?

Zapotrzebowanie na transport to chęć przewozu ludności oraz towarów, w określonym czasie, na dowolnym odcinku trasy, zgłaszana przez system gospodarczy kraju i ludność. Głównymi powodami, dla których wzrasta popyt na transport, są:

– rozbieżności w gospodarce i geografii,
– pokazy, zabawy,
– rozlokowanie ludności,
– oddziaływanie międzyludzkie,
– specyfika procesu produkcyjnego,
– różne walory, które wynikają z kultury, nauki, badań rynku oraz marketingu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie system transportowy co to.