Nieprzewidywalność jest immanentną składową prowadzenia biznesu. Zasada ta tyczy się też rynku finansowego. Również firmy faktoringowe, nawet te najbardziej doświadczone i prowadzące szczegółowe analizy wypłacalności płatników, biorą na siebie część ryzyka. Na czym ono polega?

Faktoring – krótkie przypomnienie

Faktoring jest nowoczesną usługą finansową, której popularność rośnie z roku na rok w Polsce i Europie. W klasycznym rozumieniu polega ona na zamianie na gotówkę kwot zamrożonych na fakturach. Pozwala to na utrzymanie płynności finansowej i uniknięcie zjawiska zatorów płatniczych przez firmę korzystającą z faktoringu, czyli faktoranta. Do realizacji usługi faktoringowej jest jeszcze niezbędna druga strona umowy – firma faktoringowa. Faktor wypłaca faktorantowi 80-90% kwoty widniejącej na dokumencie sprzedaży, a następnie oczekuje na terminową płatność faktury przez płatnika. Resztę pieniędzy, po odliczeniu prowizji dla faktora, faktorant otrzyma, gdy jego płatnik ureguluje swoje zobowiązanie w terminie wskazanym na fakturze.

Faktor przejmuje część ryzyka

Firma faktoringowa pobiera opłatę za błyskawiczne udostępnienie kapitału. Możliwość zarobku wiąże się jednak z przejęciem części ryzyka. Jakie konkretnie ryzyka bierze na siebie firma faktoringowa? Pierwszym jest nieuregulowanie faktury przez faktoranta lub płatnika. Taki obrót sprawy może być rezultatem utraty cash flow lub celowej manipulacji ze strony nieuczciwego kontrahenta.

Inny typ ryzyka spoczywającego na barkach faktora to kary naliczane faktorantowi przez płatnika. Jeśli te potrącenia są wyższe niż kwota wierzytelności, na którą opiewa umowa faktoringowa, wtedy faktor nie otrzyma pieniędzy od płatnika .Trzeci rodzaj ryzyka jest związany z cesją wierzytelności, a właściwie z zakazem przenoszenia prawa do wierzytelności na trzeci podmiot. Jeżeli taki zapis figuruje w umowie między faktorantem a płatnikiem, a ten pierwszy nie powiadomi o tym faktora, to firma faktoringowa formalnie nie staje się nowym wierzycielem płatnika. W tej sytuacji faktor może dochodzić opłaty za zrealizowaną usługę bezpośrednio u swojego Klienta.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Indos.pl – Ryzyko firmy faktoringowej – Zapraszamy!

nedcd.org tle-cgi.com https://atmlive.pl/niezapomniane-chwile-na-tarasie-odkryj-tajemnice-ogrzewania-gazowego/